[1]
Kozhakhmetov, S., Supiyev, A., Kushugulova, A., Tynybayeva, I., Kossumov, A., Utepova, L., Saduakhasova, S., Shakhabayeva, G., Nurgozhin, T. and Zhumadilov, Z. 2014. Genotype frequencies of polymorphic MDR1 variants in the Kazakhstani population. Central Asian Journal of Global Health. 2, (Mar. 2014). DOI:https://doi.org/10.5195/cajgh.2013.118.