[1]
Shakhabayeva, G., Kushugulova, A., Saduakhasova, S., Kozhakhmetov, S., Khasenbekova, Z., Tynybayeva, I., Nurgozhin, T. and Zhumadilov, Z. 2014. Influence of Probiotic Consortium on TH1 and TH2 Immune Response. Central Asian Journal of Global Health. 2, (Mar. 2014). DOI:https://doi.org/10.5195/cajgh.2013.122.