(1)
Akilzhanova, A.; Abilova, Z.; Aitkulova, A.; Zhumatova, Z.; Akilzhanova, G.; Zholdybayeva, E.; Momynaliev, K. Estrogen Receptor Gene (ESR1) PVUII and XBAI Polymorphisms and Bone Mineral Density in Kazakh Women. cajgh 2014, 2.