(1)
Khasenbekova, Z.; Saduakhasova, S.; Gulayev, A.; Kushugulova, A.; Kozhakhmetov, S.; Shakhabayeva, G.; Tynybayeva, I.; Nurgozhin, T.; Zhumadilov, Z. Effect of Probiotic Consortium on the Local Inflammatory Process in Chronic Periodontitis. cajgh 2014, 2.