(1)
Kushugulova, A.; Benberin, V.; Karabayeva, R.; Saduakhasova, S.; Kozhakhmetov, S.; Shakhabayeva, G.; Tynybayeva, I.; Nurgozhin, T.; Zhumadilov, Z. Randomized Clinical Trial: Efficacy of a New Synbiotic in Adults With Metabolic Syndrome. cajgh 2014, 2.