(1)
Saduakhasova, S.; Kushugulova, A.; Kozhakhmetov, S.; Shakhabayeva, G.; Tynybayeva, I.; Nurgozhin, T.; Zhumadilov, Z. Antioxidant Activity of the Probiotic Consortium in Vitro. cajgh 2014, 2.