(1)
Kozhakhmetov, S.; Supiyev, A.; Kushugulova, A.; Tynybayeva, I.; Kossumov, A.; Utepova, L.; Saduakhasova, S.; Shakhabayeva, G.; Nurgozhin, T.; Zhumadilov, Z. Genotype Frequencies of Polymorphic MDR1 Variants in the Kazakhstani Population. cajgh 2014, 2.