(1)
Shakhabayeva, G.; Kushugulova, A.; Saduakhasova, S.; Kozhakhmetov, S.; Khasenbekova, Z.; Tynybayeva, I.; Nurgozhin, T.; Zhumadilov, Z. Influence of Probiotic Consortium on TH1 and TH2 Immune Response. cajgh 2014, 2.