(1)
Kozhakhmetov, S.; Tynybayeva, I.; Baikhanova, D.; Saduakhasova, S.; Shakhabayeva, G.; Kushugulova, A.; Nurgozhin, T.; Zhumadilov, Z. Metagenomic Analysis of Koumiss in Kazakhstan. cajgh 2014, 3.