(1)
Kulyyassov, A.; Zhubanova, G.; Ramanculov, E.; Ogryzko, V. Proximity Utilizing Biotinylation of Nuclear Proteins in Vivo. cajgh 2015, 3.