(1)
Saduakhasova, S.; Kushugulova, A.; Shakhabayeva, G.; Kozhakhmetov, S.; Khasenbekova, Z.; Tynybayeva, I.; Nurgozhin, T.; Zhumadilov, Z. Lactobacillus for Vaginal Microflora Correction. cajgh 2014, 3.