(1)
Akilzhanova, A. R.; Nyshanbekkyzy, B.; Nurkina, Z. M.; Shtephanov, I. I.; Makishev, A. K.; Adylkhanov, T. A.; Rakhypbekov, T. K.; Ramanculov, E. M.; Momynaliev, K. T. BRCA1 and BRCA2 Gene Mutations Screening In Sporadic Breast Cancer Patients In Kazakhstan. cajgh 2013, 2.