(1)
Akilzhanova, A.; Abilova, Z.; Sikhayeva, N.; Shtefanov, I.; Makishev, A.; Adylkhanov, T.; Rakhypbekov, T.; Zhumadilov, Z.; Momynaliev, K. Vitamin D Receptor Gene Polymorphisms and Breast Cancer Risk in Kazakhstan. cajgh 2014, 2.