Khasenbekova, Z., Saduakhasova, S., Gulayev, A., Kushugulova, A., Kozhakhmetov, S., Shakhabayeva, G., Tynybayeva, I., Nurgozhin, T., & Zhumadilov, Z. (2014). Effect of Probiotic Consortium on the Local Inflammatory Process in Chronic Periodontitis. Central Asian Journal of Global Health, 2. https://doi.org/10.5195/cajgh.2013.109