Kushugulova, A., Benberin, V., Karabayeva, R., Saduakhasova, S., Kozhakhmetov, S., Shakhabayeva, G., Tynybayeva, I., Nurgozhin, T., & Zhumadilov, Z. (2014). Randomized Clinical Trial: Efficacy of a New Synbiotic in Adults with Metabolic Syndrome. Central Asian Journal of Global Health, 2. https://doi.org/10.5195/cajgh.2013.111