Saduakhasova, S., Kushugulova, A., Kozhakhmetov, S., Shakhabayeva, G., Tynybayeva, I., Nurgozhin, T., & Zhumadilov, Z. (2014). Antioxidant activity of the probiotic consortium in vitro. Central Asian Journal of Global Health, 2. https://doi.org/10.5195/cajgh.2013.115