Kozhakhmetov, S., Supiyev, A., Kushugulova, A., Tynybayeva, I., Kossumov, A., Utepova, L., Saduakhasova, S., Shakhabayeva, G., Nurgozhin, T., & Zhumadilov, Z. (2014). Genotype frequencies of polymorphic MDR1 variants in the Kazakhstani population. Central Asian Journal of Global Health, 2. https://doi.org/10.5195/cajgh.2013.118