Shakhabayeva, G., Kushugulova, A., Saduakhasova, S., Kozhakhmetov, S., Khasenbekova, Z., Tynybayeva, I., Nurgozhin, T., & Zhumadilov, Z. (2014). Influence of Probiotic Consortium on TH1 and TH2 Immune Response. Central Asian Journal of Global Health, 2. https://doi.org/10.5195/cajgh.2013.122