Kozhakhmetov, S., Tynybayeva, I., Baikhanova, D., Saduakhasova, S., Shakhabayeva, G., Kushugulova, A., Nurgozhin, T., & Zhumadilov, Z. (2014). Metagenomic Analysis of Koumiss in Kazakhstan. Central Asian Journal of Global Health, 3. https://doi.org/10.5195/cajgh.2014.163