Akilzhanova, A. R., Nyshanbekkyzy, B., Nurkina, Z. M., Shtephanov, I. I., Makishev, A. K., Adylkhanov, T. A., Rakhypbekov, T. K., Ramanculov, E. M., & Momynaliev, K. T. (2013). BRCA1 and BRCA2 Gene Mutations Screening In Sporadic Breast Cancer Patients In Kazakhstan. Central Asian Journal of Global Health, 2(1). https://doi.org/10.5195/cajgh.2013.29