Khasenbekova, Z., Saduakhasova, S., Gulayev, A., Kushugulova, A., Kozhakhmetov, S., Shakhabayeva, G., Tynybayeva, I., Nurgozhin, T. and Zhumadilov, Z. (2014) “Effect of Probiotic Consortium on the Local Inflammatory Process in Chronic Periodontitis”, Central Asian Journal of Global Health, 2. doi: 10.5195/cajgh.2013.109.