Kozhakhmetov, S., Supiyev, A., Kushugulova, A., Tynybayeva, I., Kossumov, A., Utepova, L., Saduakhasova, S., Shakhabayeva, G., Nurgozhin, T. and Zhumadilov, Z. (2014) “Genotype frequencies of polymorphic MDR1 variants in the Kazakhstani population”, Central Asian Journal of Global Health, 2. doi: 10.5195/cajgh.2013.118.