Shakhabayeva, G., Kushugulova, A., Saduakhasova, S., Kozhakhmetov, S., Khasenbekova, Z., Tynybayeva, I., Nurgozhin, T. and Zhumadilov, Z. (2014) “Influence of Probiotic Consortium on TH1 and TH2 Immune Response”, Central Asian Journal of Global Health, 2. doi: 10.5195/cajgh.2013.122.