Kozhakhmetov, S., Tynybayeva, I., Baikhanova, D., Saduakhasova, S., Shakhabayeva, G., Kushugulova, A., Nurgozhin, T. and Zhumadilov, Z. (2014) “Metagenomic Analysis of Koumiss in Kazakhstan”, Central Asian Journal of Global Health, 3. doi: 10.5195/cajgh.2014.163.