Khasenbekova, Z., S. Saduakhasova, A. Gulayev, A. Kushugulova, S. Kozhakhmetov, G. Shakhabayeva, I. Tynybayeva, T. Nurgozhin, and Z. Zhumadilov. “Effect of Probiotic Consortium on the Local Inflammatory Process in Chronic Periodontitis”. Central Asian Journal of Global Health, vol. 2, Jan. 2014, doi:10.5195/cajgh.2013.109.