Kozhakhmetov, S., A. Supiyev, A. Kushugulova, I. Tynybayeva, A. Kossumov, L. Utepova, S. Saduakhasova, G. Shakhabayeva, T. Nurgozhin, and Z. Zhumadilov. “Genotype Frequencies of Polymorphic MDR1 Variants in the Kazakhstani Population”. Central Asian Journal of Global Health, vol. 2, Mar. 2014, doi:10.5195/cajgh.2013.118.