Shakhabayeva, G., A. Kushugulova, S. Saduakhasova, S. Kozhakhmetov, Z. Khasenbekova, I. Tynybayeva, T. Nurgozhin, and Z. Zhumadilov. “Influence of Probiotic Consortium on TH1 and TH2 Immune Response”. Central Asian Journal of Global Health, vol. 2, Mar. 2014, doi:10.5195/cajgh.2013.122.