Kozhakhmetov, S., I. Tynybayeva, D. Baikhanova, S. Saduakhasova, G. Shakhabayeva, A. Kushugulova, T. Nurgozhin, and Z. Zhumadilov. “Metagenomic Analysis of Koumiss in Kazakhstan”. Central Asian Journal of Global Health, vol. 3, Dec. 2014, doi:10.5195/cajgh.2014.163.