1.
Kozhakhmetov S, Supiyev A, Kushugulova A, Tynybayeva I, Kossumov A, Utepova L, Saduakhasova S, Shakhabayeva G, Nurgozhin T, Zhumadilov Z. Genotype frequencies of polymorphic MDR1 variants in the Kazakhstani population. cajgh [Internet]. 2014 Mar. 27 [cited 2024 Feb. 24];2. Available from: http://cajgh.pitt.edu/ojs/cajgh/article/view/118