1.
Shakhabayeva G, Kushugulova A, Saduakhasova S, Kozhakhmetov S, Khasenbekova Z, Tynybayeva I, Nurgozhin T, Zhumadilov Z. Influence of Probiotic Consortium on TH1 and TH2 Immune Response. cajgh [Internet]. 2014 Mar. 27 [cited 2023 Feb. 1];2. Available from: http://cajgh.pitt.edu/ojs/cajgh/article/view/122